Kontoutdrag och spelredovisning

1148457_44590166Ett sätt att kommunicera med spelarna är att lämna en tydlig redovisning av hur spelandet har sett ut under en tidsperiod. Hur mycket är satsat, vunnet och förlorat? Hur mycket är insatt och uttaget från spelkontot?

En problemspelare har en förmåga att glömma och förtränga förluster och sin insats. Vi ser det inte som att vi förlorar pengar utan att vi är nära att vinna pengar. Vi behöver se svart på vitt hur verkligheten har sett ut. De friska spelarna bör uppfatta det som en fin service att tydligt kunna se betalda spel och vinster. Om man gör det obligatoriskt med spelkortet så förvissar sig också Svenska Spel om att samtliga spelare får detta kontoutdrag och besked om hur spelandet har sett ut.

Idag kan man se transaktion för transaktion 12 månader tillbaka om man loggar in på spelkonto på internet. Jag efterlyser alltså ett tydligare dokument som är mer lättillgängligt och där man översiktligt sammanfattar spelandet tex en gång per halvår. Detta dokument skulle Svenska Spel kunna kosta på sig att skicka ut per brev. Det skall också naturligtvis finnas tillgängligt att hämta på internet.

När det avslöjades att jag var spelmissbrukare och spelberoende så tog jag kontakt med Svenska Spel och bad om att få ett utdrag över betalda spel och vinster samt ett kontoutdrag från det att mitt spelkonto öppnades år 2000. Jag fick besked om att det inte är möjligt. Efter mycket mailkontakter och telefonsamtal med alltifrån kundtjänst till VD så fick jag så småningom besked om att det visserligen skulle vara tekniskt möjligt men att det saknades resurser. Det skulle vara för kostsamt och de hade inte tid med sådant. Svenska Spel som omsätter drygt 21 miljarder kronor och tjänar styva 5 miljarder årligen hade inte resurser att hjälpa en av sina ”bästa” kunder med ett kontoutdrag! Ett knappt år senare och med polisens hjälp fick jag nästan kompletta uppgifter. Jag hoppas verkligen att de har sett över och ändrat dessa rutiner sedan dess. Så kan man inte behandla en kund, inte ens om man sitter i monopolställning.

Naturligtvis finns uppgifterna lagrade och sannolikt i 10 år. De tillhandahåller ju ett konto och bör väl därmed omfattas av lagen om penningtvätt. Om så inte är fallet så är detta någonting som kanske behöver ses över. Internationell forskning visar att 2 % av spelarna står för 20% – 50% av omsättningen, beroende på spelform. Alla dessa pengar är naturligtvis inte helt vita och legala. Bara det talar för att det bör vara obligatoriskt med spelkort, spelkoll och tydlig redovisning.

Fler förslag inom kort…

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

Annonser

Låt spelkort vara obligatoriskt

butiksinloggning_300x2001

Mitt nästa förslag till Svenska Spel i syfte att stärka spelansvaret och värna om folkhälsan är att göra det obligatoriskt med spelkort även vid kontantspel hos spelombud. Idag är det frivilligt att skaffa ett spelkort och du väljer själv om du vill använda det.

Över 1 miljon spelare har frivilligt skaffat detta kort och syftet har nog främst varit vinstbevakning och att undvika att bli utan vinst om man skulle slarva bort sitt spelkvitto.

Om det vore obligatoriskt med spelkort så skulle såväl spelaren som Svenska Spel få en överblick över hur mycket som är satsat, vunnet och förlorat under en viss tidsperiod. Spelkortet har ett tillhörande personligt konto och även eventuellt spel över internet och mobiltelefon bokförs på detta konto. Du får således ett grepp om din totala spelhistoria. Precis som med verktyget spelkoll så väljer väldigt många av de som är i riskzonen eller som redan har utvecklat ett beroende att inte skaffa eller använda spelkort. Svenska Spel kan därför inte kommunicera med de som allra mest skulle behöva en påminnelse om sitt farliga spelbeteende.

Först med spelkortet blir övriga hjälpverktyg som spelkoll, spelpaus och spelbudget tillgängliga. Med obligatoriskt spelkort säkerställs också att inga minderåriga har möjlighet att spela hos spelombud.

Jag anser att spelkortet skall vara obligatoriskt för allt spel inklusive Vegas-maskinerna. Möjligen skulle lotter kunna exkluderas.

Kombinationen med obligatoriskt spelkort och obligatoriskt med ”spelkoll” skulle vara en satsning på spelansvar värd namnet. Rätt kommunikation och rätt kombination av åtgärder vid rätt tidpunkt till de spelare som uppvisar ett riskbeteende skulle på sikt leda till ett betydligt sundare spelande hos Svenska folket.

Detta kan möjligen uppfattas som ett drastiskt förslag men jag tror att de allra flesta skulle kunna tänka sig denna uppoffring. En frisk spelare skall heller aldrig behöva dölja för någon hur mycket han spelar. De som möjligen skulle uppfatta detta som en ”inskränkning av den personliga integriteten” och ”förmynderi” vänjer sig nog snabbt vid denna nyordning och efter ett tag så är det bara fördelar.

Svenska Spel själva hävdar att spelansvar är ett konkurrensmedel och att deras bärande strategi är ”ansvar före vinst”. Nu återstår det att se om uppdragsgivarna kan ställa upp på det intäktsbortfall som rejäla spelansvarsåtgärder naturligtvis kommer att leda till.

Fler förslag på åtgärder inom kort….

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>

Kommunicera med spelarna

286892_1436

Mitt första förslag till Svenska Spel var att göra verktyget ”spelkoll” obligatoriskt för alla som spelar med spelkort eller via spelkonto över internet. Idag är det frivilligt att ansluta sig till tjänsten vilket innebär att Svenska Spel inte har någon möjlighet att kommunicera med alla de som av olika anledningar har valt att inte ansluta sig till ”spelkoll”. I den gruppen finns naturligtvis många av de som skulle behöva en påminnelse om att de har ett spelbeteende som kan innebära problem.

Jag ser inga som helst nackdelar med att göra ”spelkoll” obligatoriskt. Låt alla få detta avancerade hjälpverktyg ”på köpet”. Svenska Spel envisas med att hävda att det endast är spelaren själv som kan sätta gränser och de tycker att det räcker med att tillhandahålla frivilliga hjälpverktyg. En problemspelare har tyvärr sällan den insikten och en spelberoende i desperationsfas vet nog inte ens om att det finns något som heter hjälpverktyg.

För att ”spelkoll” skall ge önskvärd effekt så är det av största vikt att Svenska Spel kommunicerar med de spelare som behöver det, på rätt sätt och i god tid. Det handlar om att uppmuntra till att göra självtest, kanske föreslå en spelpaus eller att hjälpa spelaren med att sätta en insättningsbudget som är ”lagom”. Det kan också handla om att informera om stödlinjen och olika behandlingsalternativ. Det viktigaste är att på lämpligaste sätt komma i kontakt med spelaren och informera om den observation man gjort och att det innebär någon form av konsekvens.

Vid uppenbart missbruk och kraftigt förändrat spelbeteende till det negativa så tycker jag att Svenska Spel skulle kunna förbereda spelaren på att spelkontot/kortet kan komma att bli spärrat. För att ”låsa upp” kontot igen skulle det kunna krävas att spelaren genomgår ett självtest och/eller har ett samtal med en ”spelrådgivare” eller stödlinjen.

Svenska Spel har tillsammans med Spelinstitutet utvecklat ett självtest. Det är 20 frågor och testet tar några minuter att genomföra. Det kan ge en vägledning om du är i riskzonen att utveckla ett spelberoende. Varför inte göra det obligatoriskt för alla spelare att en gång i halvåret genomföra detta test? Den friska spelaren upplever nog inte detta som en stor belastning. Många av de spelare som är i riskzonen skulle säkerligen få sig en tankeställare och kanske kan det sätta igång något hos honom som på sikt kan leda till sundare spelvanor.

Det viktigaste är att spelaren vet att han inte är helt anonym utan att det finns någon som håller lite koll på honom. Jag tror inte att det stör kundrelationen, utan snarare stärker den.

Jag funderar ibland på vad som hade hänt, om jag någon gång under alla år av missbruk, hade fått ett mail, ett telefonsamtal, eller ett brev där någon på Svenska Spel hade undrat om allt står rätt till? Hade jag lämnat Svenska Spel för en konkurrent? Knappast! Jag hade antagligen tvingats att lägga korten på bordet och ge upp…!

”Spelkoll” bör vara obligatoriskt!

spelkoll2Jag kommer under de närmaste veckorna att här på bloggen  presentera ett antal förslag på åtgärder som jag skulle vilja se att Svenska Spel genomför eller förändrar.

Det syftar till att värna om folkhälsan och att leva upp till de överordnade syften som följer av den Svenska spelregleringen: att motverka spelmissbruk, beroende och kriminalitet. Mitt första förslag är att göra det avancerade hjälpverktyget ”spelkoll” obligatoriskt för alla spelare.

Svenska Spel lanserade i juni 2007 ett avancerat spelansvarsverktyg i syfte att förebygga osunt spelande – ”Spelkoll”. Det är ett sofistikerat verktyg som är utvecklat av Svenska Spel i samarbete med spelinstitutet och ICU Intelligence som skall hjälpa den enskilde spelaren att minimera risken att utveckla ett problemspelande. Detta hade varit ett strålande exempel på ett spelansvarsprojekt i framkant om det inte hade varit så att det bygger på frivillighet. De allra flesta spelare hamnar inte i problem. 95 % av Svenska Spels kunder är friska spelare med förmågan att prioritera och att sätta och hålla gränser. De ser därför heller inga hinder att frivilligt ansluta sig till denna tjänst.

Problemspelarna däremot vet inte ens om att möjligheten finns. De läser inte om och är inte intresserade av hjälpverktyg. Därför blir också spelkoll dessvärre verkningslöst som spelansvarsverktyg. Kom ihåg att 10 % av spelarna står för 50 % av omsättningen och det är i denna grupp vi hittar många av problemspelarna. 

Jag vill att spelkoll skall vara obligatoriskt för alla kunder med spelkort eller spelkonto. Då kan Svenska Spel använda utfallet från spelkollen och på olika sätt kommunicera med de spelare som uppvisar ett spelbeteende som inte är sunt.

Svenska spel envisas med att i reklamkampanjer lägga allt ansvar på spelaren. ”Det är bara du själv som vet vad som är lagom” kunde man nyligen läsa i en dubbel helsidesannons i våra dagstidningar. Jag kan upplysa Svenska Spel om att en problemspelare har inte den förmågan. Det finns inget lagom. De spelar till dess att pengarna är slut – det är själva grundproblemet för spelberoende. Det är den här gruppen som behöver spelkoll allra mest. Vad skall då Svenska Spel göra när spelkoll visar rött ljus? Det återkommer vi till i nästa vecka.

Finansministern är stressad

Finansministern meddelade idag på GP Debatt att regeringen nu fattar beslut om att utvidga uppdraget i den statliga spelutredning som pågår. Sedan tidigare har spelutredaren i uppgift att ta fram lagförslag på hur en stärkt och moderniserad spelreglering kan komma att se ut.

 Nu får dessutom spelutredningen i uppdrag att också bedöma förutsättningarna för en försäljning av vissa delar av svenska spels verksamhet, det vill säga de spelformer som kan anses vara mindre farliga. Man skall bedöma om det är lämpligt med tanke på sociala skyddsaspekter och de skyldigheter som följer av EG-rätten. 

Anders Borg vill egentligen behålla spelmonopolet och de enorma intäkter som Svenska Spel årligen genererar. Han inser dock nu att EU sannolikt inte kommer att göra undantag från principen om fri konkurrens med tanke på att argumenten om social skyddshänsyn inte har bitit på kommissionen. Han tvingas därför nu till denna halvmesyr. Nu måste staten ge bolaget nya, tuffare direktiv vad gäller spelansvarsfrågor så att de även fortsättningsvis kan argumentera om sociala skyddshänsyn. De måste ju kunna motivera att de är lämpliga att äga och administrera de lönsamma ”farliga” spelen om de vill behålla merparten av de miljarder som Svenska Spel årligen genererar. 

Spelansvarsåtgärder omfattar marknadsföring, utbud, tillgänglighet, spelens utformning, övervakning och kontroll. Oavsett vem som äger firman så skall det syfta till att skydda medborgarna från att fastna i missbruk och beroende. Jag kommer att, under de närmaste veckorna, här på bloggen, presentera ett antal konkreta förslag på åtgärder som jag anser behöver genomföras för att Svenska Spel verkligen skall kunna leva upp till devisen ”ansvar före vinst”. Åtgärderna kan komma att innebära en del uteblivna intäkter för vårt statliga spelbolag men vi vill ju alla ha en sund och ansvarstagande spelmarknad??

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

På väg mot beroende

Det tar olika lång tid att utveckla ett beroende för olika individer. I mitt fall tog det många år av spelande innan jag hade ett fullt utvecklat spelberoende. Allt beroende av personliga egenskaper men också vilken typ av spel det handlar om.

Man brukar tala om tre olika faser på väg in i ett beroende:

Den vinnande fasen:

Det känns spännande att spela och man upplever spelet som positivt och du känner stor förväntan och optimism. När du vinner pengar så upplever du att det beror på din egen skicklighet och förmåga. Vinsterna gör att att du får bekräftelse på att du är på rätt väg. Du får självförtroende och börjar spela för allt större pengar. Spelet tar allt större del av din vardag och livet runt omkring får mindre plats i ditt medvetande.

Den förlorande fasen:

Spelaren börjar förlora pengar men förlusterna förklaras med otur. Det börjar likna en desperat jakt på vinster och spelaren behöver vinna tillbaka pengar han förlorat eller lånat. Spelaren börjar tappa kontrollen och för att undvika konflikter kommer lögnerna allt tätare. Spelaren har fortfarande en naiv föreställning om att kunna vinna tillbaka de förlorade pengarna och ställa allt tillrätta. Spelet börjar bli tvångsmässigt och får nu en ångestdämpande funktion. Spelaren upptäcker att han får abstinenssymtom vid försök att sluta.

Desperationsfasen:

Det börjar gå snabbt utför. Jakten på pengar för att kunna spela tar allt mer tid i anspråk. Situationen framkallar mycket oro och ångest. Insatserna blir högre och högre och spelet är mycket chansartat och desperat. Många gånger ”tvingas” spelaren att byta från sk. skicklighetsspel till renodlade slumpspel i jakten på de stora pengarna. Moraliska spärrar släpper och beroendet driver spelaren till att göra saker som han aldrig skulle kunna tänka sig att göra förut, gränsen till brottslighet närmar sig. Spelaren tror att enda utvägen är att fortsätta spela med ännu större insatser. Vinster och felaktiga nära-vinst upplevelser håller hoppet vid liv. När detta inte inträffar så är det vanligt att spelaren blir deprimerad och handlar irrationellt. Det mesta funger nu dåligt i spelarens liv och det är inte ovanligt med självmordstankar. Han börjar bli ifrågasatt av anhöriga och arbetskollegor. Misskött hälsa, sömnsvårigheter och inte sällan en överkonsumtion av alkohol är vanligt. Det går nu snabbt och hela tillvaron börjar sakta men säkert rasa samman.

Läs även andra bloggares åsikter om <a href=”http://bloggar.se/om/spelberoende” rel=”tag”>spelberoende</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelmissbruk” rel=”tag”>spelmissbruk</a>, <a href=”http://bloggar.se/om/spelansvar” rel=”tag”>spelansvar</a>

Diagnos

Vad är det som avgör om man skall betraktas som spel-beroende eller inte?

Problemspelaren har ofta en förmåga att förtränga och underskatta sina problem och vägrar in i det längsta att erkänna dem.

Det finns ett antal precisa klassificeringsinstrument att använda sig av för att bedöma huruvida en person är spelberoende eller inte.

Den vanligaste metoden, som också används inom psykiatrin, är DSM (Diagnostic and Statistical Manual) som i sin senaste reviderade upplaga kallas DSM IV. Det är ett internationellt accepterat diagnosinstrument för att göra en bedömning om spelberoende.

Om man formulerar om de 10 kriterier som används i DSM IV till JA/NEJ frågor ser det ut som följer:

  • Jag tänker ständigt på spel.
  • Jag måste spela med allt högre summor för att uppnå spänningseffekt.
  • Jag har flera gånger misslyckats med att begränsa, kontrollera eller sluta upp med spelandet.
  • Jag känner mig rastlös och irriterad när jag försöker begränsa eller sluta upp med spelandet.
  • Jag spelar för att slippa tänka på mina problem eller för att slippa känna mig nedstämd.
  • När jag spelar bort pengar återvänder jag en annan dag för att få revansch.
  • Jag ljuger för mina anhöriga, terapeuter och andra för att dölja vidden av mitt spelande.
  • Jag har begått brott för att finansiera mitt spelande.
  • Jag har äventyrat eller förlorat någon viktig personrelation i mitt liv, en anställning, en utbildnings- eller karriärmöjlighet på grund av mitt spelbeteende.
  • Jag förlitar mig på att andra ska ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av mitt spelbeteende.

Om du ärligt har svarat JA på minst fem av dessa påståenden är du sannolikt att betrakta som spelberoende och du kan behöva professionell hjälp för att kunna ta dig ur dina problem. Om du ärligt har svarat JA på tre eller fyra av påståendena är du sannolikt att betrakta som problemspelare med risk att utveckla ett beroende och du bör överväga att själv försöka begränsa ditt spelande och om du inte lyckas, söka hjälp.