Kunskap är nyckeln

Kunskap är ett mångtydigt begrepp. Vi har länge sett kunskapen som given av vetenskapen och inbyggd i det kulturella arvet. Vi lever numera i ett informations- och kunskapsamhälle där vi måste vara beredda på att förstå ny kunskap och därmed byta ut eller förändra våra tankar om hur problem ska lösas. 

Kunskapen förändras ständigt när vi lär oss nya saker och får nya perspektiv. Kunskap är något vi skaffar oss i en ständigt pågående process. Viktigt är att kunskapen får verklig betydelse för vårt sätt att tänka om och föreställa oss tillvaron och för hur vi handlar för att förändra och förbättra.

Information finns i överflöd. Emin Tengström skriver i sin bok ”myten om informationssamhället” att informationsflödet inte omedelbart gör medborgarna mer välorienterade utan snarare leder till desorientering och förvirring.

Information är det material som blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår det. Det gäller att vara selektiv i sitt urval och att försöka tänka ett steg längre än mediernas ibland något ytliga analyser så att informationen blir till kunskap. För att kunskapen skall få betydelse krävs emellanåt en mer organiserad struktur.  Målet är att faktakunskapen skall bli till förståelse och leda till en användbar färdighet som du känner dig förtrogen med.

Spelberoende är ett relativt ”nytt” och jämförelsevis outforskat fenomen. Det uppfattas av många som komplext och svårt att riktigt förstå och ta till sig. Vi läser om att väldigt många människor och familjer är drabbade och att konsekvenserna ofta är allvarliga. Vi vet också att problemet ökar bland yngre människor och att den i sammanhanget så viktiga debutåldern dessvärre kryper nedåt. Vi vet att utbudet av hjälp är begränsat och att staten är mer intresserade av att marknadsföra sina spel än att investera i förebyggande åtgärder.

Vi på spelnykter kan mycket om spel, spelberoende och spelansvar.  Hela vår affärsidé bygger på att sprida kunskap och öka förståelsen om vad man kan göra för att på olika sätt hjälpa eller vägleda människor som har svårt att kontrollera sin lust att spela om pengar. Vi informerar och utbildar dig som i ditt jobb möter andra människor. Vi vill upplysa dig och göra dig bättre på att förstå, upptäcka, bemöta och guida personer som fastnat i spelfällan. Vi kommer gärna till er arbetsplats och informerar, utbildar och inspirerar. Du kan också anmäla dig till vår öppna utbildning ”spelberoende steg 1” som vi håller runt om i landet under hösten. 

Klicka här för att läsa om våra erbjudanden.  

Apropå kunskap: ”Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt vad vi lärt” (Ellen Key, 1849-1926)